Menu

Vedtægter og retningslinier

På Hovedgeneralforsamlingen den 29. marts 2014 blev, vedtægterne justerede. Ajourførte vedtægter ses af nedenstående:

 Vedtægter 

For 

Hørsholm-Usserød Idrætsklub

 

undefined

Stiftet 1. januar 1962

 

§ 1.


Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune.
Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke et hjortehoved med gevir, hvori
bogstaverne HUI er anbragt. Mærket er cirkelrundt og omkranses med navnet Hørsholm-Usserød
Idrætsklub.

 

undefined

Klubbens spilledragt skal fremstå som rød bluse og blå benklæder.


§ 2.


Klubbens formål er at virke for udøvelsen af al slags idræt og udbrede kendskabet dertil.
At opnå en så høj placering som muligt indenfor klubbens idrætsgrene.
At virke for sammenhold i klubben og at udvikle den enkeltes evner såvel idrætsligt som
holdningsmæssigt.


§ 3.


Klubbens ledelse.
Klubben ledes af en Hovedbestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og
ét menigt medlem, som vælges af hovedgeneralforsamlingen, samt af formændene for de
afdelinger, som klubben til enhver tid omfatter.


Såfremt en afdelingsformand vælges til formand, næstformand eller kasserer, sekretær eller
menig medlem i Hovedbestyrelsen, udvælger afdelingerne selv sin repræsentant i Hovedbestyrelsen.


Hovedbestyrelsen, der skal afholde mindst 1 møde per kvartal, fastsætter selv sin forretningsorden. Afdelingerne under HUI udpeger repræsentanter til unionsmøder og lignende.

Under Hovedbestyrelsen fungerer afdelingerne under ansvar, sportsligt og økonomisk selvstændigt og inden for egne midler. Hovedbestyrelsen kan yde afdelingerne tilskud og bestemme senere modregning. Afdelingerne fremlægger kvartalsvise regnskabsoversigter for Hovedbestyrelsen.


Klubben tegnes af den samlede Hovedbestyrelse, idet dog afdelingerne inden for deres respektive
idrætsgrene kan forpligte sig sportsligt og økonomisk inden for afdelingernes egen økonomi og
med reference til de fremlagte budgetter.


Afdelingernes bestyrelser, der vælges på generalforsamlinger inden hovedgeneralforsamlingen
består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og ét menigt medlem. Afdelingerne kan
supplere sig med nødvendige udvalg.


§ 4.


Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer:

a) Aktive: Som sådan optages enhver, der er amatør i henhold til DIF`s amatørregler.
b) Passive: Som sådan optages enhver, der har interesse i klubbens arbejde.
c) Æresmedlemmer: Som sådan kan Hovedbestyrelsen udnævne personer, der har ydet
klubben særlige tjenester.

Hovedbestyrelsen/afdelingerne kan nægte optagelse af et nyt medlem.


Klubben er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) gennem de herunder hørende
specialforbund og af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). 

Klubben er som sådan underkastet disses vedtægter under specialforbundenes arrangementer.


§ 5.


Medlemsforpligtelser.

Ethvert medlem er forpligtiget til at overholde klubbens vedtægter. 

Endvidere er ethvert medlem forpligtiget til at overholde sådanne love, forordninger og reglementer, som klubben til enhver tid måtte blive dikteret af de specialforbund og organisationer, som Hovedbestyrelsen måtte anse det for formålstjenligt at stå som medlem af.

Medlemmerne har pligt til ved træning, konkurrencer og på offentlige steder, når klubben
repræsenteres, at udvise en værdig optræden.

Medlemmerne må ikke deltage i andre ligestillede klubbers konkurrencer og kampe uden bestyrelsens udtrykkelige og skriftlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Overtrædelse af denne paragraf kan medfører eksklusion af klubben efter afgørelse af respektive
afdelinger/Hovedbestyrelsen.

Et medlem kan igen optages, når respektive afdelinger/Hovedbestyrelsen går ind herfor.

En afdelingsbestyrelse har ret til at idømme et medlem karantæne for usportslig optræden.


§ 6.


Kontingent.

Afdelingernes kontingentforslag forelægges afdelingsgeneralforsamlingerne til godkendelse.

Kontingentet dækker deltagelse i alle klubbens idrætsgrene. Hvis der er forskellig kontingentsats
mellem afdelingerne, betales den højeste sats. Den afdeling, der modtager kontingent, udligner i
december måned med maksimalt halvdelen af det kontingent, som medlemmet normalt skulle
have betalt i den anden afdeling.

Kontingentrestance kan medføre slettelse af medlemslisten. Genoptagelse kan kun finde sted mod
betaling af restancen.

Respektive afdelingsbestyrelser kan indrømme et medlem kontingentfrihed eller moderation.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Livsvarige medlemmer kan optages mod betaling af et beløb en gang for alle. Beløbet fastsættes til
enhver tid af Hovedbestyrelsen.


§ 7.


Hovedgeneralforsamling.

Hovedgeneralforsamlingen er klubbens øverste myndighed og den er beslutningsdygtig uanset det
fremmødte antal medlemmer.

Hovedgeneralforsamlingen afholdes én gang årligt i marts måned og skal for at være lovligt
indvarslet bekendtgøres mindst 21 dage forinden i lokal avis og ved opslag i klublokalet suppleret
med opslag på klubbens eventuelle hjemmeside.

Efter valg af dirigent stilles følgende dagsorden:

  1. Formanden aflægger beretning. I tilknytning hertil kan spørgsmål stilles direkte til afdelingsformændene til besvarelse.
  2. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab (kalenderåret) til godkendelse b) Kassereren orienterer generalforsamlingen om budgettet for det kommende år.
  3. Behandling af indkomne forslag.
  4. Valg til klubbens tillidsposter:

a) Valg af formand

b) Valg af næstformand

c) Valg af kasserer

d) Valg af sekretær

e) Valg af menigt medlem

Alle vælges for 2 år og afgår således: Formand, sekretær og menigt medlem i lige år. Næstformand og kasserer i ulige år. Genvalg kan finde sted.

f) Valg af revisor
g) Valg af bestyrelsessuppleant. Vælges for 1 år.

      5. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være Hovedformanden i hænde senest den 10. januar

Eventuelle forslag skal fremgå af dagsordenen ved offentliggørelse af denne. Navne på kandidater
til klubbens tillidsposter skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af
generalforsamlingen.

Alle valg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver ændringer eller tilføjelser til bestående
vedtægter 2/3 majoritet. Skriftlig afstemning foretages, når et medlem kræver det.

Til Hovedbestyrelsen kan vælges ethvert medlem, som er fyldt 18 år.

 

Afdelingsgeneralforsamling.

Afdelingsgeneralforsamling afholdes én gang årligt i februar måned og skal for at være lovligt
indvarslet bekendtgøres mindst 21 dage forinden i lokal avis og ved opslag i klublokale suppleret
med opslag på afdelingens eventuelle hjemmeside. Efter valg af dirigent stilles følgende dagsorden:


1. Formanden aflægger beretning.
2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.

    b. Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag for det kommende år til godkendelse.

    c. Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår.

3. Behandling af indkomne forslag.
4. Valg til afdelingens tillidsposter


a) Valg af formand

b) Valg af næstformand

c) Valg af kasserer

d) Valg af sekretær

e) valg af af menigt medlem


Alle vælges for 2 år og afgår således: Formand og sekretær i ulige år. Næstformand, kasserer og
menige medlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted.

f) Valg af bestyrelsessuppleant. Vælges for 1 år.

5. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være Afdelingsformanden i hænde
senest den 10. januar.

Navne på kandidater til afdelingens tillidsposter skal være afdelingsformanden i hænde senest 14
dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer samt frivillige trænere og ledere skal som et minimum være passive
medlemmer.

For at blive valgt skal man være til stede eller skriftligt tilsagn skal foreligge.
Stemmeret har ethvert medlem af afdelingen, som er fyldt 16 år, som har 30 dages medlemskab
og ikke er i restance.

Endvidere har forældre til medlemmer under 16 år stemmeret med 1 stemme per
ungdomsmedlem, når ungdomsmedlemmer har været medlem i 30 dage og ikke er i restance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


Revisorerne har pligt til at foretage en kritisk revision af klubbens regnskab.

 

§ 8.


Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, når Hovedbestyrelsen/Afdelingsbestyrelsen finder
behov herfor, eller når 25 medlemmer skriftligt anmoder Hovedbestyrelsen/Afdelingsbestyrelsen
herom med angivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest
30 dage efter begæringens fremkomst og med 14 dages varsel bekendtgøres i lokal avis og ved
opslag i klublokale og på afdelingens eventuelle hjemmeside.

 

§ 9.

 

Klubben kan kun opløses, når dette vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger med
mindst ¾ majoritet af de fremmødte.


Klubbens formue skal besluttes anvendt til idrætslige formål.


--------------------

Foranstående er vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 1963 med de på den
sammensluttende generalforsamling af 22. november 1961 fremlagte vedtægtsforslag som
grundlag.


Med vedtægtsændringer på generalforsamlingerne i 1966, 1967, 1969, 1971, 1985, 1995, 1998,
2002, 2008,2009 og 2014.


Formand Michael Esmann

Næstformand Steen Hansen

Kasserer Kjeld Albrechtsen

Sekretær Villy Jensen

Menigt medlem René Jensen

Håndbold formand Niels Rosenberg

Fodbold formand Bo Rømer Ottenheim

Gymnastik repræsentant Inga Kjærgaard